ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ
SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI

Sözel Bildiri Oturumu 1
29 Şubat 2024, 13.30 - 14.45
C Salonu
Oturum Başkanı: Sevilay Batıbay
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
13:30 - 13:39 83 Karpal Tünel Sendromunda Klinik, Elektrofizyolojik ve Ultrasonografik Bulguların Karşılaştırılması Ayşegül Tombak Demirçakan
13:39 - 13:48 124 Fokal Vibrasyon Terapi Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Etkili midir? Orhan Güvener
13:48 - 13:57 160 Kronik Nonspesifik Boyun Ağrılı Hastalarda Pulse Elektromanyetik Alan Tedavisinin (PEMT) Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma Nur Doğanlar
13:57 - 14:06 166 Travmatik el yaralanması sonrası gelişen ağrının fonksiyonel durum,dizabilite ve yaşam kalitesi ile ilişkisi Aygün Özer
14:06 - 14:15 183 Türkiye’de bel ağrısı ile risk faktörleri arasındaki ilişkinin popülasyona dayalı çok düzeyli kesitsel veri setinin kullanılarak belirlenmesi Fatih Baygutalp
14:15 - 14:24 158 Erişkin Engelli Sağlık Kuruluna Başvuran Hastaların Kas-İskelet Sistemi Engellilik Oranlarının Değerlendirilmesi Köksal Sarıhan
14:24 - 14:33 161 Romatoid Artritli Hastalarda İlaçlarla İlgili İnançların, Hastalık Aktivitesinin ve Fonksiyonelliğin Değerlendirilmesi Tuba Erdem Sultanoğlu
14:33 - 14:42 164 Quadriceps femoris muscle ultrasound in sarcoidosis: An observational case-control study Sevgi Selin Kurtoğlu
Sözel Bildiri Oturumu 2
29 Şubat 2024, 16.15 - 17.30
C Salonu
Oturum Başkanı: Emel Ekşioğlu
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
16:15 - 16:24 91 Biyolojik Tedavi Kullanan Hastaların İlaç Onam Formları ile İlgili Farkındalık Düzeyleri Öznur Kutluk
16:24 - 16:33 94 Mitokondrial Miyopati Tanılı Hastaların Rehabilitasyon Sonuçları "Olgu Serisi" Yasemin Tombak
16:33 - 16:42 101 Miyopati hastalarında egzersizin inflamasyon ve kas fonksiyonlarına etkisi Ahmet Faik Ulusoy
16:42 - 16:51 109 Fibromiyalji Hastalarında Kinezyofobi ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Köksal Sarıhan
16:51 - 17:00 132 Sağlığımızı Ne Kadar Okuyoruz? Selda Çiftci İnceoğlu
17:00 - 17:09 210 Dejeneratif skolyozda spinopelvik parametreler ve kinezyofobi arasındaki ilişki: kesitsel kontrollü bir çalışma Coşkun Zateri
17:09 - 17:18 214 Hemofilik artropatili hastalarda hemofili eklem sağlığı skorlamasının (HJHS) ultrasonografik kas kalınlığı ölçümleri ile ilişkisinin incelenmesi - pilot çalışma Jale Zare
17:18 - 17:27 218 Hemofilik artropatili hastalarda klinik özelliklerin belirlenerek Hemofili Eklem Sağlığı Skorlaması'nın (HJHS) kinezyofobi ile ilişkisinin incelenmesi Eren Aygün
Sözel Bildiri Oturumu 3
1 Mart 2024, 08.30 - 09.50
C Salonu
Oturum Başkanı: İsmihan Sunar
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
08:30 - 08:39 89 Aksiyel Spondiloartropatide serum mikroRNA-155 düzeyi spinal yapısal hasarla ilişkili Hasanali Gilan
08:39 - 08:48 96 Aksiyal Spondiloartropati Hastalarında Aerobik Egzersizin Antiinflamatuar Etkisi Var Mıdır? Yeşim Özge Gündüz Gül
08:48 - 08:57 186 Psoriasisten psoriatik artrite geçiş süresini etkileyen klinik faktörlerin analizi: Çok merkezli gözlemsel TRASD-Network çalışması Gamze Kılıç
08:57 - 09:06 121 Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit ve Psoriatik Artrit Hastalarında Yeni Belirteçler Olarak CXCL12 ve CXCR4; Hastalık Aktivitesi ile İlişkilerinin İncelenmesi Nuran Eyvaz
09:06 - 09:15 133 Spondiloartropati hastalarında serum neopterin düzeyinin hastalık aktivitesi ve fonksiyonellik ile ilişkisi Ayza Kılıç
09:15 - 09:24 187 Romatoid artritli hastalarda epigenetik değişikliklerin araştırılması; Histon Demetilaz KDM4C Hasan Toktaş
09:24 - 09:33 125 İdiyopatik inflamatuar miyopati ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı Ebru Atalar
Sözel Bildiri Oturumu 4
1 Mart 2024, 13.30 - 14.40
C Salonu
Oturum Başkanı: Günşah Şahin
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
13:30 - 13:39 116 Sistemik lupus eritematozus hastalarının klinik ve immünolojik karakteristikleri ve fibromiyaljililik hali Büşra Varman
13:39 - 13:48 148 Sistemik sklerozis için kapilleroskopi kullanımının bibliyometrik analizi: güncel durum ve ilerlemeler Mert Ataş
13:48 - 13:57 167 Primer Sjögren sendromlu hastaların bazal klinik ve laboratuvar bulgularının ekstraglandüler tutulum üzerine etkisi: Retrospektif kohort çalışması Hande Orhan
13:57 - 14:06 85 Jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastalarda Jüvenil Artrit Yaşam Kalitesi Anketi; The Juvenile Arthritis Quality of Life Questionnaire; JAQQ anketinin Türkçe versiyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışması Yahya Doğan
14:06 - 14:15 114 Tekrarlayan üveit hastalarında subklinik entezit varlığının ultrasonografi ile değerlendirilmesi Onur Kaan Gedikli
14:15 - 14:24 129 Aksiyal spondiloartropatili hastalarda SPARCC MRG sakroileit skoru ile HLA-B27 pozitifliği arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Abdulvahap Kahveci
14:24 - 14:33 189 Psoriatik artritte klinik paternler ve medikal tedavi yönetimi; Türkiye kohortu Gamze Dilek
14:33 - 14:42 171 Fraktür Liyezon Servisine dahil edilen hastaların klinik özellikleri ve anahtar performans göstergelerinin değerlendirilmesi-pilot çalışma Pınar Karslı Çebi
Sözel Bildiri Oturumu 5
2 Mart 2024, 08.30 - 09.15
C Salonu
Oturum Başkanı: Alp Çetin
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
08:30 - 08:39 130 El Osteoartritinde Görülen Semptom, Bulgu ve Radyolojik Sonuçların, El Fonksiyonları, İş verimliliği ve Günlük Yaşam Aktiviteleri ile İlişkisi Hatice Atay
08:39 - 08:48 159 Primer Diz Osteoartritli Hastalarda Insall-Salvati Index Değerlendirilmesi: Ultrasonografi Çalışması Murat Toprak
08:48 - 08:57 194 Sağlıklı ve diz osteoartritli bireylerde treadmill ve tartan pistte yürüme sonrası femoral kıkırdak kalınlığının değerlendirilmesi Ayşe Şimşek
08:57 - 09:06 204 Erişkin stil hastalarında demografik, klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerinin retrospektif yöntemle araştırılması Zeynel Abidin Akar
09:06 - 09:15 216 ANCA İlişkili Vaskülit Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Saliha Aydın
Sözel Bildiri Oturumu 6
2 Mart 2024, 10.30 - 12.00
C Salonu
Oturum Başkanı: Kenan Tan
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
10:30 - 10:39 84 Lateral epikondilitte kinesiobantlama ve kuru iğneleme tedavisi uygulamalarının karşılaştırılması Ahmet Karakoyun
10:39 - 10:48 97 Erken Romatoid Artrit ve Romatoid Artrit’te Sarkopeni varlığı ve karşılaştırılması Mehmet Köksal
10:48 - 10:57 203 Fibromiyalji Sendromu Olan Kadın Hastalarımızın Klinik Özellikleri Melisa Zengin
10:57 - 11:06 176 Metabolik Sendrom Varlığının Fibromiyalji Sendromlu Hastalardaki Fonksiyonel Duruma Etkisi Şahizer Ayas
11:06 - 11:15 82 Fibromyalji sendromlu kadınlarda kinezyofobinin ağrı, hastalık aktivitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Ahmet Karakoyun
11:15 - 11:24 100 Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Obezite ve Metabolik Sendrom Varlığının Hastalık Aktivitesi ve Radyografik Spinal
Hasar ile İlişkisi
Gizem Başak
11:24 - 11:33 155 Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Torakal Kifoz ve Kuadriseps Kas Kalınlığının Denge ve Düşme Riski ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Eslem Peker Belene
Sözel Bildiri Oturumu 7
2 Mart 2024, 13.30 - 14.45
C salonu
Oturum Başkanı: Murat Karkucak
Saat Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
13:30 - 13:39 103 Behçet Hastalığı’nda Östaki Tüp Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Vaka Kontrollü Bir Çalışma Abdulvahap Kahveci
13:39 - 13:48 165 Behçet sendrom’lu hastalarda klinik tutulum paternlerine göre HLA-B51 sıklığı: Tek merkez, retrospektif-kesitsel çalışma Nedim Kaban
13:48 - 13:57 180 Behçet Sendromu'nda cinsiyete özgü klinik bulgular ve klinik fenotiplerin araştırılması: Tek merkezli retrospektif bir çalışma Kemal Faruk Körüklü
13:57 - 14:06 202 Romatoloji pratiğinde biyobenzer ilaçlar ne kadar hayatımızda? Hüseyin Kaplan
14:06 - 14:15 174 Evaluation of the Relationship Between Disease Activity and Sarcopenia in Patients with Psoriatic Arthritis Kübra Ustaömer
14:15 - 14:24 205 Romatoid artrit tanılı hastaların osteoporoz tedavilerine uyumu ve tedavi etkinliği Ayşe Atilabey Güç
14:24 - 14:33 87 El Osteoartriti ve Romatoid Artritte Nöropatik Ağrı Semptomlarının Karşılaştırılması Selda Çiftci İnceoğlu